ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 روابط عمـومی

لطفا نظرات و شکایات خود را از این قسمت به مدیریت شرکت منتقل نمایید.

 فــروش

سوالات پیش از خرید و مشکلات هنگام خرید خود را در این قسمت مطرح نمایید .

 پشتیبانی

جهت ارسال تیکت و ارتباط با واحد پشتیبانی فنی از این بخش استفاده نمایید .

 حســابداری

مشکلات مرتبط با فاکتورها و پرداخت های خود را در این قسمت مطرح نمایید .

 دامنه ها

دامنه های شرکت

 استخدام

استخدام در شرکت